TC120 فوق روان کننده آب بند

TC120 دنببآ هدننک ناور قوف

توضیحات

TC120 فوق روان کننده ای استحاوی پوزالان با کیفیت بسیار عالی جهت کاربرد در بتن با دوام و آب بند که باا اساتاادارد

ASTM C494 مطابقت دارد. احوه عملکرد آن به این طریق است که منافذ موئینگی را با کم کردن میزان آب به سیمان

کاهش می دهد. آهک هیدراته اضافی با پوزالان فعال واکنش داده و منافذ موئینگی را پر می اماید. بنابراین در بتن سخت

شده استحکام دوام و مقاومت در برابر ضربات مکاایکی و مواد شیمیایی افزایش می یابد. TC120 میزان خروج آب از سطح

را کاهش می دهد و جهت کاربرد در بتن هایی که پمپ می شواد. ایده آل می باشد.

موارد مصرف

TC120 به عنوان افزودای برای تهیه بتن آب بند جهت توال ها، فواداسیون ها، سازه هاای پایش سااخته، پارکینا، هاا،

مخازن آب، خطوط آب و فاضلاب، استخرها، کااال های زیرزمینی و ... کاربرد دارد.

مزایا

- مقاومت بسیار بالا

- آب بندی دائمی جسم بتن

- حداکثر مقاومت در برابر محیط های خوراده و مهاجم

- کاهش اسبت آب به سیمان و متعاقباً افزایش مقاومت فشاری

- تشکیل هیدرات های سیلیکات کلسیم در اتیجه آب بندی تخلخل های موئین

مقدار مصرف

TC120 0 الی 2 درصد وزن سیمان مصرفی به مخلوط آماده اضافه می شود. / به میزان 8

روش مصرف

TC120 باید پیش از استفاده همزده شود تا مخلوطی کاملاً یکنواخت به دست آید و سپس باه میازان لازم باه باتن آمااده

اضافه و به مدت 3 دقیقه مخلوط و عمل بتن ریزی پس از آن صورت گیرد.

مشخصات فنی:

- حالت فیزیکی: مایع

- را،: قهوه ای تیره

- 1/ وزن مخصوص: 2 gr/cm3

- شرایط و مدت اگهداری: به دور از سرما و در بسته بندی اولیه به مدت یک سال

- بسته بندی: در گالن های 20 و بشکه های 220 کیلوگرمی

نکات ایمنی

در صورت تماس با پوست ، با آب و صابون بشوئید و در صورت تماس با چشم و یا با مخاطهای تنفسی با آب گرم بشویید و

بلافاصله به پزشک مراجعه امائید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک اریزید.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا تولید و عرضه می گرداد مطابق با استااداردهای بین-

المللی می باشند.